HOME CONTACT US

무진전기

주요취급품목

DKM


   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
   
 
 


   
 
 
   
 
   
   
 
 
   
 
   
   
 
 
   
 

※ 중간감속기는 일반감속기만으로는 만들어
낼 수 없는 큰 감속비율이 필요할 경우에 사용
되므로 200:1 을 초과하는 감속비가 필요할
경우에는 일반기어헤드와 중간감속기를
사용해 주십시요.
또한 중간감속기를 사용하더라도 최대허용
토크는 증가되지 않고 단지 속도만 10분의 1로
감소됩니다.